top of page

Privacy Policy

D Soft wil zich richten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de regels die zijn ontwikkeld in de GDPR (General Data Protection Regulation) of - in het Nederlands - de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese Verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018 en andere toepasselijke wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 
1. DOEL EN WETTIGHEID

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds is dit mogelijk na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Anderzijds is dit enkel mogelijk wanneer dit noodzakelijk is om één van de volgende redenen:

 • Uitvoering van het contract

 • Wettelijke verplichting

 • Gerechtvaardigd belang

 • Toestemming

Voor elk doel geeft D Soft aan welke rechtmatigheid van toepassing is.


D Soft zal de nodige persoonsgegevens enkel verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer, bv. het beheer van een klantenrelatie, het opstellen van offertes en het uitvoeren van één of meerdere overeenkomsten (bv. een aankoop, ...), boekhoudkundige verwerking, ... 

Rechtmatigheid: contractuele noodzaak, rechtmatig belang, wettelijke verplichting

 • Leveranciersbeheer, bv. het beheer van een leveranciersrelatie, de verwerking van offertes en de uitvoering van een of meer overeenkomsten, boekhoudkundige verwerking, ... 

Rechtmatigheid: contractuele noodzaak, rechtmatig belang, wettelijke verplichting

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen onzerzijds, bijv. fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen 

Rechtmatigheid: wettelijke verplichting

 • Beheer van geschillen

Rechtmatigheid: gerechtvaardigd belang, nl. de vrijwaring van de financiële belangen

 • Direct marketing, vb. nieuwsbrieven, marketingcampagnes, social media Rechtmatigheid: 

  • gerechtvaardigd belang, nl. vrijheid van ondernemen, in het geval van dat u klant bent bij ons

  • toestemming, in het geval dat u een prospect bent; deze toestemming is vrij en kan op elk moment ingetrokken worden.

In beide gevallen kunt u zich ten alle tijde uitschrijven.

 

Als de rechtmatigheid contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, moeten de persoonsgegevens worden verstrekt om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Als de vereiste informatie niet wordt verstrekt, kan de relatie niet worden voortgezet.
 

D Soft verwerkt de volgende gegevens als verwerkingsverantwoordelijke

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, woonplaats, e-mail, user login, telefoonnummer, functie (indien van toepassing).

 • Elektronische gegevens: IP-adres, MAC-adres, bezochte pagina’s, cookies, gegevens gegenereerd door Lead Info.

 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, andere betalingsgegevens (indien van toepassing).

 • Beeldopnamen: foto’s, video’s; na toestemming.

 

D Soft is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking en dit niet doen in opdracht van D Soft.

 

2. BEWAARTERMIJN
De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende de hieronder beschreven periode:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie

 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen van onze kant: wettelijke bewaartermijn

 • Beheer van geschillen: gedurende de periode die nodig is om het geschil definitief te beslechten

 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact met de betrokkene

 
3. DOORGIFTE

D Soft deelt uw persoonlijke gegevens met de volgende ontvangers:

 • Uzelf en, indien van toepassing, (a) uw werkgever of bepaalde van uw werknemers en (b) door u aangestelde professionele adviseurs;

 • Leveranciers, in het kader van een uit te voeren overeenkomst (bijv. rechtstreekse levering);

 • Banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, in het kader van uw relatie met deze partijen;

 • Overheidsdiensten in het kader van wettelijke verplichtingen;

 • Onze professionele raadslieden, advocaten en deurwaarders, voor zover noodzakelijk voor hun bijstand;

 • Technische verwerkers, zoals bijvoorbeeld hosting van website, software, bestanden, … ; mits de uitvoering van de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten. Zie ook apart cookie beleid aub.

 
De door D Soft verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de ontvangers zoals hierboven beschreven. Deze derde partij moet de aan hem verstrekte persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de GDPR-wetgeving (bv. gegevens adequaat beveiligen, ...).

 

Exporteren van persoonsgegevens: de door D Soft verwerkte persoonsgegevens worden niet geëxporteerd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het spreekt voor zich dat D Soft alle gegevens op gepaste wijze beschermt. Daartoe hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: D Soft zorgt voor de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hardware en software, adequaat wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt hiervoor anti-virus software.

D Soft is ISO 27001 gecertifieerd. ISO 27001 is de internationale norm voor Informatieveiligheid. U vindt ons certificaat terug op onze website.
 

D Soft wil er ook op wijzen dat geen enkel systeem 100% veilig kan zijn. Informatiebeveiliging hangt ook van u af. U dient ook uw eigen informatiesystemen te beveiligen en eventuele accountgegevens vertrouwelijk te houden.
 
 
5. CONTACTGEGEVENS

D Soft is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.
 

Hebt u vragen voor D Soft? Contacteer ons: 
Verwerkingsverantwoordelijke: D Soft 

België:
Maatschappelijke zetel: Guldensporenpark 7, 9820 Merelbeke België, +32 9 372 70 41
Ondernemingsnummer: 0455.351.751
Verantwoordelijke GDPR: privacy@dsoft.be
 

Nederland:

Maatschappelijke zetel: Touwslagerijweg 4, 4906 CS Oosterhout, +31 85 888 05 27
KvK nummer: 59326395
Verantwoordelijke GDPR: privacy@dsoft.be
 

U kunt altijd contact met de toezichthoudende autoriteit als u dat nodig acht.
Contactgegevens:

België:  

GBA – Gegevensbeschermingsautoriteit)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 

Nederland:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374, 2509 AJ Den HAAG, +31 70-8888 500 

Formulier tip of klacht over een privacyschending (autoriteitpersoonsgegevens.nl)

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

D Soft is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan afnemers van D Soft de verantwoordelijke zijn. D Soft is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bevindt u zich in dat geval? Vraag dan meer informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.
 
U kunt zicht steeds tot D Soft als verwerkingsverantwoordelijke richten voor het uitoefenen van de rechten die u als betrokkene heeft. Deze rechten zijn:

 • Inzage = recht om uw persoonsgegevens in te zien

 • Rectificatie/wijziging = recht om uw gegevens te laten corrigeren

 • Verwijdering = recht om uw gegevens te laten wissen

 • Beperking = recht op beperken van verwerking van uw gegevens

 • Dataoverdraagbaarheid = recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking

 • Bezwaar = recht op verzet: recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. In de nieuwsbrieven of andere marketing mailings is telkens de mogelijkheid voorzien om dit te doen. Na uw uitschrijving zal u van ons geen dergelijke mailings of berichten meer ontvangen.  

 • Recht om automatische besluitvorming te weigeren.

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om een snelle en minnelijke schikking van geschillen mogelijk te maken, verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen.

De bovenstaande rechten zijn onderworpen aan verschillende wettelijke voorwaarden en beperkingen. Indien u hierover vragen heeft, gelieve ons eerst te contacteren.


Deze Privacy Policy (beleid) werd voor het laatst gewijzigd op 13/06/2024, maar kan in de toekomst worden gewijzigd. Raadpleeg dit document daarom regelmatig. Elke belangrijke wijziging zal worden aangegeven via onze website, email of andere elektronische communicatie.

 

Op deze Privacy Policy is het Belgisch recht van toepassing voor Belgische klanten. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd in geval van geschil.

 


D Soft nv

bottom of page